දාන පරමීතාවට ගරහලා අකුසල් කර ගනින එපා Ven Rathupasketiye Vimukthirathana Thero( Suwapath sitha)

ලෙඩ සිත

Duration: 00:03:15
Download MP3 781.72kB
Download MP4 (256x144) 3.51MB
Download MP4 (640x360) 12.18MB