"ශ්‍රාවක ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු - 3" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:12:01
Download MP3 17.30MB
Download MP4 (256x144) 77.06MB
Download MP4 (640x360) 223.08MB