සෝවහන් වූ ආර්ය ශාවකයා දකින්නාවූ අනිත්‍ය භාවය උදාහරණයකින් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 1028

Download MP3 1.15MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!