සෝවහන් වූ ආර්ය ශාවකයා දකින්නාවූ අනිත්‍ය භාවය උදාහරණයකින් Maha Rahathun Wadi Maga Osse 1028

Duration: 00:04:48
Download MP3 1.15MB
Download MP4 (640x360) 4.18MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!