"පණ්ඩිත කතා - 1" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:51:49
Download MP3 12.45MB
Download MP4 (256x144) 55.74MB
Download MP4 (640x360) 158.99MB