"බුදුන් උපන්නේ ලංකාවේද?" - අතිපූජනීය වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:34:25
Download MP3 22.68MB
Download MP4 (256x144) 97.31MB
Download MP4 (640x360) 288.86MB