පූජ්‍යපාද පන්නල ධමිමිස්සර ස්වාමින්වහන්සේ.

සංසාර අනාරණ්‍යය

Duration: 00:53:37
Download MP3 12.88MB
Download MP4 (256x144) 56.19MB
Download MP4 (640x360) 167.63MB