සති බලය I ආචාර්ය පූජ්‍ය පැලැන්වත්තේ ධම්මරක්ඛිත හිමි I කඳුබොඩ, ශ්‍රී සුමතිපාල නාහිමි සෙනසුන් අරණවාසී

Tuberivi Foundation

Duration: 01:11:29
Download MP3 17.18MB
Download MP4 (256x144) 68.09MB
Download MP4 (640x360) 184.39MB