සරල සිංහල ත්‍රිපිටක පරිවර්ථන කියවීමෙන් වන හානිය | Simple Sinhala Tripitaka Translations

Tubevada Bytes Society

Duration: 00:20:05
Download MP3 4.83MB
Download MP4 (256x144) 18.54MB
Download MP4 (640x360) 53.31MB