ත්‍රයි නිකායේ ධර්ම දේශපාලනය

Download MP3 6.69MB

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ