ත්‍රයි නිකායේ ධර්ම දේශපාලනය

නිර අපේක්ෂත්වයේ මඟ

Duration: 00:00:00
Download MP3 6.69MB
Download MP4 (640x360) 91.74MB