සීල විශුද්ධිය ඇති කරගන්න - අතිපූජ්‍ය ගලිගමුවේ ඤාණදීප හිමි

Tube bitsdeshana

Duration: 00:07:29
Download MP3 1.80MB
Download MP4 (256x144) 8.84MB
Download MP4 (640x360) 27.42MB