අච්චරිය මනුස්ස - අති පූජනීය නා උයනේ අරිය ධම්ම ස්වාමීන් වහන්සේ

Tubebala Sanvidhanaya

Duration: 00:41:22
Download MP3 9.94MB
Download MP4 (256x144) 36.63MB
Download MP4 (640x360) 107.19MB