විශාඛාවට පියාගෙන් ලැබුණු උපදෙස් ven.kirulapana dhammawijaya thero

Tube yathra

Duration: 00:03:15
Download MP3 783.25kB
Download MP4 (256x144) 3.34MB
Download MP4 (640x360) 9.29MB