සිංහයා ඇතුලට යනකොට පැටව්නුත් ලැස්ති වෙන්න ඇතුලේ පදිංචි වෙන්න. Ven Iduragare Dammarathana

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය

Duration: 00:09:48
Download MP3 2.36MB
Download MP4 (640x360) 30.74MB