උපාදාන පරිතස්සනා සූත්‍රය Ven. Kiribathgoda Gnanananda Thero

Duration: 01:05:53
Download MP3 15.83MB
Download MP4 51.24MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව