ඉලක්කයකට ළඟා වෙන්නෙ කොහොමද Okkampitiye Kassapa thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:15:42
Download MP3 3.78MB
Download MP4 (256x144) 15.62MB
Download MP4 (640x360) 49.79MB