සත්වයින් නිරයට වැටෙන්නේ කුමක් උපාදානය වීමෙන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 953

Download MP3 1.12MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!