සත්වයින් නිරයට වැටෙන්නේ කුමක් උපාදානය වීමෙන්ද? Maha Rahathun Wadi Maga Osse 953

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:04:40
Download MP3 1.12MB
Download MP4 (640x360) 4.89MB