බුද්ධ ශාසනයේ අවසානයේදී කිය වෙන්නේ කුමක්ද අරහත් උපාසක කියයි

Download MP3 4.59MB

දොස් තර පෙරේරා