බුද්ධ ශාසනයේ අවසානයේදී කිය වෙන්නේ කුමක්ද අරහත් උපාසක කියයි

දොස් තර පෙරේරා