ලෝකයේ යතාර්තය/kirulapana dhammavijaya thero/පූජනීය කිරුළපන ධම්මවිජය හිමියන්

Ceape Version

Duration: 00:42:18
Download MP3 10.16MB
Download MP4 (256x144) 34.70MB
Download MP4 (640x360) 100.45MB