තමන්ගේ නිවන් මගට අවශ්‍ය දේ පමණක් දැනගන්න... _Niwan Dakimu

හොරෙන් දෙසමු