ලංකාවේ ඉන්න ඇත්ත ගණිකාවන් ගැන කොටුවේ හිමියන් හෙළිදරවු කරයි- kotuwe hamuduruwo

සසුනේ දැලි ගානවෝ