හීනමානයෙන් පීඩාවිදින අයෙක්ට ඉන් මිදීමට | Ven Kotmale Kumara Kassapa Thero | Ehipassiko | bana

Onnatube Dharmaya - ඔන්නටියුබ් ධර්මය

Duration: 00:04:27
Download MP3 1.07MB
Download MP4 (256x144) 4.15MB
Download MP4 (640x360) 11.14MB