***** විජබ්බ විකෘති - 10 ***** සං හා අසං

Duration: 00:12:25
Download MP3 2.98MB
Download MP4 (Experimental)

පරම අං බාන ධර්මායතනය