හැරගිය අය ගෙන්වන වශී ගුරුකම් කරන ආකාරයL. කුමාර ස්වාමි . 0704112438. හමුවීම දඹුල්ල පාර මැල්සිරිපුර

Duration: 00:01:12
Download MP3 289.19kB
Download MP4 (256x144) 1.49MB
Download MP4 (640x360) 4.17MB

Ape Gonsala - අපේ ගොන්සල