අවුරුදු කෑම මේසය ඉඳුල් කිරීමට සශ්‍රීක පුද්ගලයෙක් තෝරාගැනීමේ ධර්මානුකූල අර්ථය...

Duration: 00:12:14
Download MP3 2.94MB
Download MP4 (640x360) 14.90MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!