අවුරුදු කෑම මේසය ඉඳුල් කිරීමට සශ්‍රීක පුද්ගලයෙක් තෝරාගැනීමේ ධර්මානුකූල අර්ථය...

Download MP3 2.94MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!