අනාපාන සතිය කියන්නේ හුස්ම ඉහල පහල දාන එකද?

බැහැරක