අනාපාන සතිය කියන්නේ හුස්ම ඉහල පහල දාන එකද?

Download MP3 963.14kB

බැහැරක