[058] "සත්ත්වයෙක්-පුද්ගලයෙක් නැත" හෙවත් "මඤ්ඤං" [2019 Feb. - Brisbane]

Duration: 01:18:12
Download MP3 18.79MB
Download MP4 (640x360) 131.61MB

නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara