[058] "සත්ත්වයෙක්-පුද්ගලයෙක් නැත" හෙවත් "මඤ්ඤං" [2019 Feb. - Brisbane]

Download MP3 18.79MB

නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara