"අනිත්‍ය, දුක්ක, අනාත්ම" හා "අනිච්ච, දුක්ඛ, අනත්ත" අතර ඇති වෙනස කුමක්ද​?

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:06:57
Download MP3 1.67MB
Download MP4 (640x360) 12.77MB