"අභිධර්ම පිටකය බුද්ධ දේශනාවක් නොවේ!" - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 01:00:54
Download MP3 14.63MB
Download MP4 (256x144) 62.38MB
Download MP4 (640x360) 179.93MB