"මම" පැවැත්වීම උදෙසා භාහිර වස්තූන්ට තණ්හා කිරීම

Download MP3 1.50MB

අධර්මයයි ඔබයි