"මම" පැවැත්වීම උදෙසා භාහිර වස්තූන්ට තණ්හා කිරීම

Duration: 00:00:00
Download MP3 1.50MB
Download MP4 (640x360) 6.35MB

අධර්මයයි ඔබයි