පූජ්‍ය උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමි

Duration: 00:00:00
Download MP3 278.78kB
Download MP4 (640x360) 3.95MB

පරම අං බාන ධර්මායතනය