පරම සත්‍යය ධර්ම දේශනා මාලාව - 01... ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව (SLBC)

පරම අං බාන ධර්මායතනය

Duration: 00:59:28
Download MP3 14.29MB
Download MP4 (640x360) 42.59MB