පූජ්‍ය ඉඳුරාගාරේ ධම්මරතන හිමි අලව්ව ශ්‍රී පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේදී සදහම් ධර්ම දේශණාව - 2019 08 11

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය

Duration: 01:31:55
Download MP3 22.08MB
Download MP4 (640x360) 272.29MB