ආචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමිගේ ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්ව. Reveal of Prof. Medagoda Abhayatissa thera.

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය

Duration: 00:17:06
Download MP3 4.11MB
Download MP4 (640x360) 50.00MB