ආචාර්ය මැදගොඩ අභයතිස්ස හිමිගේ ආන්දෝලනාත්මක හෙළිදරව්ව. Reveal of Prof. Medagoda Abhayatissa thera.

Download MP3 4.11MB

ජාතික චීවර පජාත සේවක සංගමය