ඒතං බුද්ධාන සාසනං | පැණැසින් හෙබි සැදැහැ පිණිස | 3 වන කොටස | 2019 | දහම් සාකච්ඡාව

Duration: 00:58:35
Download MP3 14.07MB
Download MP4 (640x360) 130.66MB

කුකම්පිත