ගාමන්ට් වල දුක් විඳින ගැහැණු ළමුන් ගැන කිව්ව කතාව Minuwangoda Ghanawasa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:11:36
Download MP3 2.79MB
Download MP4 (256x144) 14.17MB
Download MP4 (640x360) 43.54MB