2019-02-19 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ වහරක අරිය චින්තාශ්‍රමයේ පැවති දේශනාව

Duration: 00:00:00
Download MP3 33.57MB
Download MP4 (640x360) 345.79MB

අධර්මයයි ඔබයි