ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේට උපස්ථාන කරන්න අවස්ථාවක්...

Duration: 00:03:25
Download MP3 823.99kB
Download MP4 11.57MB (Experimental)

මෙහෙම උනා දෙසපුව