'සැබෑ ධර්ම දේශකයෝ' | 'The True Dhamma Teachers' - අතිපූජනීය මහනුවර වජිරබුද්ධි මහ රහතන්වහන්සේ.

මහනුවර අන්ධබුද්ධි බොරුකරුවාණෝ

Duration: 00:43:32
Download MP3 10.46MB
Download MP4 (256x144) 45.88MB
Download MP4 (640x360) 128.01MB