උතුම් සමාධියෙන් දුටු කතරගම දෙවියන් සහ මහසෙන් දෙවියන්...Maha Rahathun Wadi Maga Osse

Duration: 00:12:57
Download MP3 3.11MB
Download MP4 (Experimental)

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!