සෝවාන් ඵලය වැසී ඇති කෙලෙස් හදුනා ගන්න. - Dikkumbure Subhuthi Thero

Download MP3 23.82MB

මිසදිටු සුභූති