සමස්ථ ජාතිය ඉදිරියේ ඇති අභීයෝගය ජය ගැනීමට සූදානම් වෙන්න.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse.

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!

Duration: 00:06:27
Download MP3 1.55MB
Download MP4 (640x360) 6.68MB