සමස්ථ ජාතිය ඉදිරියේ ඇති අභීයෝගය ජය ගැනීමට සූදානම් වෙන්න.. Maha Rahathun Wedi Maga Osse.

Download MP3 1.55MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!