[කලණ ගුණ රැකුමට - 10] දුක ගෙන දෙන්නේ සංඛත ලක්ෂණයෙන් ද?

නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara

Duration: 00:12:45
Download MP3 3.06MB
Download MP4 (640x360) 20.18MB