[කලණ ගුණ රැකුමට - 10] දුක ගෙන දෙන්නේ සංඛත ලක්ෂණයෙන් ද?

Duration: 00:12:45
Download MP3 3.06MB
Download MP4 20.18MB (Experimental)

නිස්සාරය කරා | Nissaraya Kara