වාසනාවන්ත දරුවකුගෙ පෙන්වන ගති ලක්ෂණ Okkampitiye kassapa thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:11:20
Download MP3 2.73MB
Download MP4 (256x144) 12.14MB
Download MP4 (640x360) 38.85MB