(2020 - 06 - 22) පූජ්‍ය ඔක්කම්පිටියේ කස්සප හිමි - Ven. Okkampitiye Kassapa thero

Appamado Awulkaran

Duration: 00:52:09
Download MP3 12.53MB
Download MP4 (256x144) 65.53MB
Download MP4 (640x360) 183.50MB