රාග,ද්වේශ සහ මෝහ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න ....

Duration: 00:13:24
Download MP3 3.22MB
Download MP4 (640x360) 18.37MB

අධර්මයයි ඔබයි