රාග,ද්වේශ සහ මෝහ පිළිබඳව අවධානයෙන් ඉන්න ....

Download MP3 3.22MB

අධර්මයයි ඔබයි