යක්ෂයින්ට විපාක පලදුන් හැටි Okkampitiye Kassapa Thero Dharma Deshana

Ad Mandapaya

Duration: 00:15:20
Download MP3 3.69MB
Download MP4 (256x144) 17.05MB
Download MP4 (640x360) 52.15MB