ඔබත් මී හබකට අසුවෙලාද ඉන්නේ වහා වහා මේ භායානක සංසාරේන් ම්දෙන්න

Download MP3 2.77MB

අධර්මයයි ඔබයි