මේ බණ අහන්න.. පූජනීය ගලිගමුවේ ඤාණදීප ස්වාමීන් වහන්සේ ven galigamuwe gnanadeepa thero

byte puthun

Duration: 00:52:02
Download MP3 12.50MB
Download MP4 (256x144) 43.65MB
Download MP4 (640x360) 108.89MB