රූප උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය භාවය දකිනා 🙏අයුරු...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Duration: 00:04:22
Download MP3 1.05MB
Download MP4 (640x360) 2.16MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!