රූප උපාදානස්කන්ධයේ අනිත්‍ය භාවය දකිනා 🙏අයුරු...Maha Rahathun Wadi Maga Osse!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Download MP3 1.05MB

නිර සතුන් ගිය මඟ ඔස්සේ...!!!