මූලික අවශ්‍යතාවය - දැනගැනීම, හඳුනගැනීම

අධර්මයයි ඔබයි

Duration: 00:07:22
Download MP3 1.77MB
Download MP4 (640x360) 6.15MB