මූලික අවශ්‍යතාවය - දැනගැනීම, හඳුනගැනීම

Download MP3 1.77MB

අධර්මයයි ඔබයි